Skola

Kunskap är makt. Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla samma möjligheter att själva bestämma över sin framtid. SSU vill se en skola som tillvaratar varje elevs behov och talanger. Dina drömmar ska inte begränsas av det du själv inte kunnat påverka, som din bakgrund eller vad dina föräldrar tjänar. En skola som får alla människor att växa gör hela samhället starkare.

Så är det inte i dag. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar en allt större roll för hur elever klarar sig i skolan. Barn till lågutbildade föräldrar klarar skolan sämre än barn till föräldrar med studievana och utrikes födda barn har svårare att ta sig igenom skolan än inrikes födda. Samtidigt ser vi hur skolresultaten sjunker och Sverige halkar efter i internationella mätningar. Detta kräver politiska lösningar.
Sverige har världens mest marknadsliberala skolmodell. Inget annat land i världen tillåter att riskkapitalister kan ta ut pengar från skolan utan begränsning. Det är orättvist och det går ut över eleverna Dagens system med skolval förvärrar segregationen och koncentrerar elever med högutbildade föräldrar till vissa skolor. Elever som har det tuffare, som inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxor, hamnar på andra skolor. Det går emot skolans grundtanke om jämlika och likvärdiga villkor. Därför måste skolvalet göras om i grunden. SSU vill införa ett integrerande skolval, där blandad elevsammansättning är den viktigaste principen för att fördela elever till olika skolor, men där möjligheten att välja finns kvar.
Idag känner många unga stress som ofta bottnar i en ökad otrygghet och oro inför framtiden. Skolan sorterar hårdare ut elever med ett betygssystem som fokuserar på misslyckanden istället för framgångar. Ingen ung ska behöva må dåligt och skolan har en viktigt roll för att förebygga detta. Elevhälsan behöver få bättre verktyg för att upptäcka barn och unga som mår dåligt. Precis som alla barn idag genomgår fysiska hälsoundersökningar i skolan vill SSU att elevhälsan ska arbeta med årliga hälsoundersökningar för att förebygga elevers psykiska välmående
SSU:s viktigaste projekt är att öka jämlikheten. Då är en likvärdig skola helt avgörande. Fokus i skolpolitiken ska handla om att alla barn och unga ska ha rätt att genom världens bästa utbildning forma sin egen framtid.

SSU vill:

 • Att ett integrerat skolval för att skapa en jämlik skola införs. Detta ska ge alla elever samma förutsättningar.
  Att möjligheten att ta ut vinst från offentligt finansierade skolor begränsas.
  Att ämnesbetyg införs i gymnasieskolan.
 • Att ett treterminssystem införs på högskolor och universitet
 • Att alla gymnasieprogram leder till högskolebehörighet.
 • Att religiösa friskolor förbjuds
 • Att det införs ett golv för hur många nyanlända varje skola måste ta emot.
 • Att förskola från 3 års ålder ska bli obligatoriskt.
 • Därför måste förskola bli tillgänglig för alla och förskola från 3 års ålder ska bli obligatorisk.
 • Att årliga hälsoundersökningar med fokus på det psykiska välbefinnandet införs i skolan.