Migration

Människor har alltid rört sig över gränser. Den extrema ojämlikhet som präglar världen gör att många söker en bättre framtid i andra länder än sina hemländer. Precis som industrialisering och modernisering drev människor från landsbygden till städerna här i Sverige innebär globaliseringen att människor vill, och kan, ta sig från fattiga regioner till regioner där de kan bygga en bättre framtid för sig och sina barn.

Rekordmånga människor är på flykt undan krig och konflikter. Kriget i Syrien är särskilt allvarligt och har inneburit att halva befolkningen har flytt. De som flyr krig behöver i första hand få skydd, men även praktiska möjligheter att leva goda liv nu och i framtiden. Framtidshopp är centralt – utan det riskerar miljoner att hamna i hopplöshet. Det är farligt för de som drabbas, och det är farligt för säkerheten i världen. SSU:s vision är en värld där frihet, demokrati och välstånd är så allmängiltiga rättigheter att ingen behöver fly sitt hem eller sitt födelseland. Den världen är långt borta, men den är möjlig att uppnå.

Samtidigt innebär klimatförändringarna att allt fler tvingas på flykt. Framför allt drabbar klimatförändringarna den fattigare delen av världen, samtidigt som det är den rika delen av världen som står för den största delen av utsläppen, såväl nu som historiskt. Därför måste vi som lever i rikare delar av världen ta ett extra stort ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

I en tid då rekordmånga är i behov av skydd undan krig och förföljelse ska Sverige ha en solidarisk asyl- och flyktingpolitik. Människor som riskerar förföljelse och förtryck på grund av exempelvis sin tro, sina åsikter, sin bakgrund, sin sexualitet eller sin identitet ska erbjudas en fristad så länge de behöver den. SSU vill att de som beviljas asyl i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening. Lika viktigt är att alla Sveriges kommuner bidrar i flyktingmottagandet.

Men Sverige kan inte ta allt ansvar ensamt. EU:s medlemsländer måste ta sitt solidariska ansvar för att skydda människor som flyr. Därför behövs en gemensam migrationspolitik i EU som gör att fler får skydd undan krig och förföljelse.

SSU vill också att den som vill ska kunna flytta hit för att studera eller arbeta. Sverige ska vara ett öppet land. Samtidigt måste arbetskraftsinvandringen omfattas av regler som förhindrar exploatering av arbetstagaren. Alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lön och arbetsvillkor enligt svenska kollektivavtal. Den som fått arbetstillstånd och erbjudits en tillsvidareanställning ska ges permanent uppehållstillstånd.

    SSU vill:

  • Skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar till Europa.
  • Införa en europeisk asyl- och flyktingpolitik där EU:s medlemsländer tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.
  • Att alla som får asyl i Sverige får permanenta uppehållstillstånd
  • Att det blir lättare för personer som fått uppehållstillstånd att återförenas med sina familjer
  • Dela ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige mellan kommuner — alla måste ta ansvar.
  • Införa en obligatorisk kvot för mottagande av nyanlända elever i alla skolor, utifrån respektive skolas kapacitet.
  • Säkra svenska kollektivavtal och villkor för alla som jobbar i Sverige.
  • Erbjuda alla med arbetstillstånd och tillsvidareanställning permanent uppehållstillstånd.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter