Xhani Blanco

Distriktsledamot för SSU Karlshamn, Ordförande SSU Karlshamn | VU-Ledamot Ring: 0737881318 Mejla: xhani.bardi@karlshamn.se

Pressbilder